O vindeiro mércores 15 de xuño de 2022, as 19:45 horas en primeira convocatoria e as 20:15 horas en segunda convocatoria, no Museo do Traxe de Ordes, terá lugar unha reunión ordinaria da Asemblea Xeral de socios da Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes.

A orde do día é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede, das actas anteriores (07/04/2021)

2. Aprobación, se procede, da conta de Perdas e Ganancias (liquidación de contas) do exercicio 2021

3. Aprobación, se procede, do orzamento e dos custes correntes da anualidade 2022.

4. Aprobación, se procede, do informe de execución da medida LEADER do ano 2021.

5. Proposta de cota social a Concellos. Acordos que procedan

6. Leader: Acordos que procedan

    6.1. Selección de entidades candidatas e estratexias medida LEADER 2023/2027

    6.2. Aprobación informe anual de avaliación e seguimento da EDL

    6.3. Convocatorias 2022/23: submedida 19.2 e cooperación

    6.4. Retraso nos pagos. Dificultades de tesoureria

7. Elección de 2 novos/as integrantes da Xunta Directiva

8. Renovación e ampliación da póliza de crédito. Acordos que procedan.

9. Rogos e preguntas