Para adquirir a condición de asociado haberá que presentar unha solicitude de ingreso xunto coa seguinte documentación:

  • Acordo do órgano competente da entidade que exprese a vontade de ser asociado
  • Acordo do órgano competente nombrando a persoa que a representará na asociación e  o seu substituto
  • Copia dos Estatutos
  • Copia da Acta de Constitución
  • Copia do C.I.F. da entidade e do N.I.F. do representante e Sustituto
  • Acreditación dun ano de actividade no territorio
  • Cando o candidato a ser asociado non teña o seu domicilio social no ámbito de actuación desta asociación deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito territorial.