A documentación que terán que presentar os promotores, para a Solicitude de Axuda, será a seguinte:

DOCUMENTACIÓN DE PROXECTOS PRODUTIVOS

 1. SOLICITUDE DA AXUDA (ANEXO II)
 2. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DA PERSONALIDADE DO SOLICITANTE: DNI , CIF, ESCRITURA DE CONSTITUCION E ESTATUTOS (OU NO SEU CASO CERTIFICADO EXPEDIDO POR REXISTRO PÚBLICO)
 3. DECLARACION CENSAL TRIBUTARIA (MODELO 036/037) OU COMPROMISO DE COMUNICAR O INICIO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA Á AEAT (NO CASO DE INICIO DUNHA ACTIVIDADE EMPRESARIAL)
 4. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE PEQUENA EMPRESA: ULTIMAS CONTAS DEPOSITADAS E MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES. NO CASO DE PERSOAS FÍSICAS, ÚLTIMA DECLARACIÓN DA RENDA.
 5. INFORME DE VIDA LABORAL (CODIGO DE COTIZACIÓN DA EMPRESA E AUTÓNOMOS) E INFORME DA PLANTILLA MEDIA DE TRABALLADORES EN SITUACIÓN DE ALTA, CORRESPONDENTE AOS 12 MESES ANTERIORES Á DATA DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DA AXUDA.
 6. RESUMO DO PROXECTO E PLAN DE EMPRESA (ANEXO III)
 7. ORZAMENTO DETALLADO POR PARTIDAS (ANEXO V)
 8. RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS (ANEXO VIA), DECLARACIÓN SOBRE OFERTAS PRESENTADAS (ANEXO VIB) E 3 OFERTAS OU FACTURAS PROFORMA CON CONCEPTOS DESAGREGADOS
 9. CERTIFICADO BANCARIO DA TITULARIDADE DA CONTA.
 10. PLANO DO SIXPAC E COORDENADAS
 11. OUTRA DOCUMENTACIÓN (SE FORA O CASO):
  1. ANTEPROXECTO OU MEMORIA VALORADA (CASO DE OBRA CIVIL) EXCLUÍNDO GASTOS XERAIS E BENEFICIO INDUSTRIAL
  2. LICENZA DE ACTIVIDADE OU ACREDITACIÓN DE PRESENTACION DE COMUNICACIÓN PREVIA (EN EMPRESAS EXISTENTES)
  3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON SUXECIÓN OU EXENCIÓN DO IVE
  4. CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN AGRARIA OU REXISTRO DA EXPLOTACIÓN (INVESTIMENTOS EN EXPLOTACIÓNS AGRARIAS)
  5. ACREDITACIÓN DE GRAO DE PARENTESCO E CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO (DIVERSIFICACIÓN CARA ACTIVIDADES NON AGRARIAS)
  6. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PERTENCER A COLETIVOS DESFAVORECIDOS (PARADOS DE LONGA DURACIÓN, INMIGRANTE, EMIGRANTE RETORNADO, DISCAPACIDADE SUPERIOR AO 33% …)

DOCUMENTACIÓN PROXECTOS NON PRODUTIVOS PERSOAS XURÍDICAS NON PÚBLICAS

 1. SOLICITUDE DA AXUDA (ANEXO II)
 2. OCUMENTACION ACREDITATIVA DA PERSONALIDADE DO SOLICITANTE: DNI, CIF, ESCRITURA DE CONSTITUCION E ESTATUTOS 
 3. DECLARACÍON CENSUAL TRIBUTARIA (MODELO 036/037)
 4. RESUMO DO PROXECTO E PLAN DE XESTIÓN (ANEXO IV)
 5. ORZAMENTO DETALLADO POR PARTIDA (ANEXO V)
 6. RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS (ANEXO VIA), DECLARACIÓN SOBRE OFERTAS PRESENTADAS (ANEXO VIB) E 3 OFERTAS OU FACTURAS PROFORMA CON CONCEPTOS DESAGREGADOS
 7. CERTIFICADO BANCARIO DA TITULARIDADE DA CONTA.
 8. PLANO DO SIXPAC E COORDENADAS
 9. OUTRA DOCUMENTACIÓN (SE FORA O CASO):
  1. ANTEPROXECTO OU MEMORIA VALORADA (Caso de obra civil)
  2. ACREDITACIÓN DE NON SUXECIÓN OU EXENCIÓN DO IVE

DOCUMENTACIÓN PROXECTOS NON PRODUTIVOS DE ENTIDADE PÚBLICAS

 1. SOLICITUDE DA AXUDA (ANEXO II)
 2. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DA PERSONALIDADE DO SOLICITANTE: CERTIFICADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO NOMEAMENTO DO ALCALDE – PRESIDENTE
 3. CERTIFICADO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO ACORDO DE SOLICITUDE DE AXUDA AO ABEIRO DA MEDIDA LEADER
 4. RESUMO DO PROXECTO E PLAN DE XESTIÓN (ANEXO IV)
 5. ORZAMENTO DETALLADO POR PARTIDA (ANEXO V)
 6. CERTIFICADO BANCARIO DA TITULARIDADE DA CONTA.
 7. PLANO DO SIXPAC E COORDENADAS.
 8. CIF DO CONCELLO.
 9. OUTRA DOCUMENTACIÓN: ANTEPROXECTO OU MEMORIA VALORADA (Caso de obra civil)

Os modelos normalizados necesarios para a presentación da documentación referida (anexos), estarán a disposición dos interesados na sede do GDR e na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), así como no listado de descargas que figuran na marxe dereita.