Se queres emprender unha iniciativa ou precisas ampliar ou modernizar a túa empresa na Bisbarra de Ordes, podes acollerte ó plan de axudas da medida LEADER 2014-2020.

Presenta o teu proxecto no GDR "ASDECOMOR".

As axudas Leader destinadas a execución de proxectos de desenvolvemento rural e xestionadas pola Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes, teñen como finalidade de mellorar a calidade de vida e a gobernanza dos habitantes do territorio, fomentar a diversificación económica e mobilizar o potencial do territorio rural.

Territorio elixible

Confórmano os Concellos de: Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios deste tipo de axudas:

 • As persoas físicas de carácter privado
 • As entidades públicas de carácter local ou comarcal, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores
 • As comunidades de montes veciñais e man común e as súas mancomunidades

Requisitos xerais dos proxectos

 • Estar localizados no ámbito de actuación do GDR "ASDECOMOR"
 • Ser viables técnica, económica e financieiramente no caso de proxectos produtivos, e técnica e financieiramente no caso de proxectos non produtivos
 • Axustarse á normativa sectorial que lle resulte de aplicación
 • Que o investimento non estea iniciado na da de presentación da solicitude de axuda
 • Ser finalistas, e dicir, que na data da xustificación final dos investimentos subvencionados, cumpran cos obxectivos e as funcións para os que se lles concedeu a axuda

Proxectos non produtivos

Aqueles que teñen un interese público ou colectivo

Prioridade alta
 • Servizos de igualdade e benestar á poboación

Importe máximo da axuda: 90%

Importe mínimo axuda: 71%

 • Implantación de TICs no medio rural
 • Proxectos que preserven o Medio Ambiente, mitiguen o cambio climático ou reduzan as emisións
Prioridade media
 • Actuacións de recuperación patrimonial, paisaxística e etnográfica

Importe máximo da axuda: 70%

Importe mínimo axuda: 51%

 • Centros de promoción de recursos Puntos de información Turística. Ludotecas, áreas recreativas
 • Centros sociais
Prioridade baixa
 • Instalacións deportivas

Importe máximo da axuda: 50%

Importe mínimo axuda: 30%

 • Sinalización de recursos turísticos
 • Participación en certames, feiras, edición de material ou eventos de difusión vinculados á valoración dos recursos do territorio
 • Outros proxectos, que sendo subvencionables, non están recollidos como de prioridade alta ou media

Proxectos produtivos

Proxectos produtivos
 • Sector da produción agraria primaria
Importe máximo da axuda: 50%

Importe mínimo axuda: 30%

 • Transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais
 • Diversificación das explotacións agrarias cara actividades non agrarias
 • Creación, ampliación e modernización de todo tipo de empresas que desenvolvan actividades non agrarias

Presentación de solicitudes

Vía electrónica. Obrigatoria para as persoas xurídicas de carácter privado, as entidades públicas de carácter local ou comarcal (concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores), comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

As persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente no rexistro do GDR.